Samverkan mellan privat och offentligt

Besöksnäringen ska utvecklas som basnäring för Sverige. Det förutsätter enligt den nationella strategin att branschen får tydligare tillväxtfokus och blir mindre splittrad.

En del i detta är en utvecklad samverkan och rollfördelning mellan aktörer kring en gemensam målbild som gör det möjligt att mobilisera och samordna resurser.

Viktigt att tydliggöra sambandet mellan de icke kommersiella resmålen och ökad omsättning inom andra branscher. Olika icke kommersiella resmål och upplevelser, exempelvis natur- och kulturmiljöer, utflyktsmål och ideellt drivna aktiviteter, drar till sig besökare som i sin tur kommer att övernatta, äta och shoppa i anslutning till besöken. Sambandet mellan besöksnäringens kommersiella intressenter och en turism som sätter lärande, upplevelser, rekreation och andra värderingar i fokus bör särskilt uppmärksammas i kommande lokala handlingsplaner.

Pågående insatser

Visit Uppland går in och stöttar länets åtta kommuner i framtagandet av egna lokala strategier för respektive kommun - som tar avstamp i den nationella och regionala strategin. Nedbrytningen till lokal nivå är en viktig förutsättning för konkreta åtgärder i alla led.

2 januari 2017