Entreprenörskap och företagande

En utveckling av branschen förutsätter tillgång till kompetenta medarbetare. Därför är det av vikt att relevanta utbildningar förbereder elever och studenter för de specifika krav på bemötande, serviceanda och entreprenörskap som ställs inom näringen. Det är en nyckel till att uppnå långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet inom näringen.

En förutsättning är att besöksnäringsföretag och offentliga aktörer i länet har en gemensam bild av vilken potential till ökad tillväxt som besöksnäringen utgör. Och vilka krav det ställer på affärsutveckling, paketering och marknadsföring, utveckling av service och bemötande.

Uppsala län har ett välutvecklat system av aktörer som stödjer innovation och entreprenörskap. Besöksnäringen behöver utvecklas till en mer mogen näring med effektiva och lönsamma företag. Entreprenör- och affärsmannaskap är avgörande för detta. Ökade kunskaper om exempelvis affärs- och produktutveckling, marknadsanalys och affärsplanering krävs, liksom en vilja och förmåga att arbete med innovation och forskning. Detta är en utmaning då branschen i stor utsträckning består av små företag med lite tid och små resurser.

Pågående insatser

  • Visit Uppland genomför tillsammans med Almi en satsning på Kurbits Export (affärsutveckling för besöksnäringen) för 30 företag under 2017-2018.
  • Ökad kunskap kring synlighet i digitala kanaler hos företagen. Roadshow i kommunerna genomförs 2017-2018.
  • Kompetensforum för besöksnäringen, en mötesplats för utbildningssidan att få ta del av näringens behov för att bättre kunna anpassa utbildningarna.
2 januari 2017